St. Anthony Catholic School


2019/2020 Breakfast/Lunch Monthly Menus

 
September Breakfast

September Lunch

 

October Breakfast
October Lunch